MVV Holding: Bokslutskommuniké 2011

(MVV MTFB)

Koncernen i sammandrag

Januari – december 2011

 

MVV International AB (Rörelsedrivande)

 

Viktiga händelser under perioden

 

VD:s kommentarer

Under 2011 fokuserade styrelse och ledning på att långsiktigt öka vinstnivån i bolaget utan att göra avkall på volymtillväxten. Inför 2012 har bolaget en organisation som ska ge skalfördelar i större omfattning än den tidigare organisationen och resultatet bör kunna ses redan i inledningen av 2012.

Andelen export av bolagets produkter och tjänster ligger oförändrat på nivån 20 - 25% av nettoomsättningen.

Under året har implementation av Casat nx påbörjats vid ett flertal anläggningar.

Vidare har ett principbeslut avseende bolagets forskning och utvecklingsbolag Productivity Potential Assessment Sweden AB fattats. Beslutet innebär att bolaget i framtiden öppnar upp för att driva egna projekt mot kunder och därigenom bättre utnyttja de metoder och verktyg som bolaget utvecklat.

Under hösten har engångskostnader på 1,6 Mkr belastat resultatet. Dessa kostnader avser uppgörelse på tvist beträffande X-force. Vidare har resultatet för andra halvåret 2011 påverkats av retroaktiva personalkostnader avseende delar av 2010 samt första halvåret 2011 med 0,5 Mkr. Utöver detta har den fortsatta expansionen i Norge samt etablering av kontor i Trollhättan belastat resultatet.

Bolagets ledning bedömer att tillväxten kommer att fortsätta under 2012. De investeringar som gjorts och löpande görs hos bolagets kunder bör säkerställa god avsättning för bolagets tjänster även framåt i tiden. Likvida medel och krediter bedöms inte att utgöra en begränsande faktor för tillväxten.

Likvida medel och outnyttjade, beviljade krediter uppgick vid årets slut till 1,9 Mkr (2,9 Mkr). Kundfordringarna uppgick vid samma tillfälle till ca 14,9 Mkr (9,4 Mkr).

Marknaden

Bolaget är verksamt inom marknadssegmenten Fordon, Offshore, Komplexa maskinsystem och ”Övrig industri”. Områdena Fordon och Offshore har visat en markant ökad efterfrågan under perioden och utsikterna för fortsatt expansion inom dessa segment är fortsatt goda. Bolagets affärsområden är konstruktion/utveckling och produktionsteknik men områdena elektronik och IT/Data planeras under 2012.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och dels genom NG News.

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar med antingen våra kunders framtida produkter eller våra kunders framtida processer. Samtliga uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande. Detta innebär att den information som lämnar företaget aldrig kan omfattas av vilka kunder som lägger order, vilka produkter som utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker och likviditetsrisk i normal omfattning. En generell ekonomisk nedgång kan naturligtvis även minska efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare är en avgörande faktor för fortsatt tillväxt. Bolaget har under året börjad med internationell rekrytering i större omfattning än tidigare men har även effektiviserat den nationella rekryteringen genom att i den omfattande omorganisation som genomförts tillsatt egen rekryteringsresurs. Bolagets ledning och styrelse är av uppfattningen att rekrytering skall vara en kärnkompetens inom bolaget. Vid årets ingång uppgick antalet anställda till 62 och vid årets slut till 71, en ökning med 15 %.

 

Vara den 28 februari 2012

Sören Gustafsson VD

MVV Holding AB

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)