Ascenditur: Nyemission i Biolight övertecknad

(NGM: BIOL MTF)

Styrelsen i Biolight AB fattade den 7 oktober 2011, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 19 545 248 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 0,30 kr.  Den nu avslutade nyemissionen övertecknades.

 ”Det är glädjande att emissionen övertecknats. Året hittills har präglats av omprövningar och stora förändringar för Biolight och jag ser emissionens övertecknande som ett styrkebesked för bolaget. Kapitaltillskottet gör att vi kan satsa på marknadsaktiviteter för att uppnå en snabbare försäljningsutveckling, att vi kan genomföra vårt åtgärdsprogram för att minska kostnadsmassan och att vi kan fullfölja utvecklingen av den nya produktgenerationen. För att vidare offensiva satsningar skall kunna genomföras kommer ytterligare kapitaltillskott behövas under första halvåret 2012”, säger Biolights VD Pär Olausson Lidö.

Teckningstiden löpte från den 19 oktober till den 2 november 2011. Totalt tecknades 22 940 660 aktier vilket innebär en teckning om ca 117%. Teckning med stöd av företrädesrätt uppgick till 13 979 357 aktier dvs ca 71%. Teckning utan företrädesrätt uppgick till 8 961 303 aktier.

Efter teckning med företrädesrätt återstår 5 565 891 aktier att fördelas. Dessa aktier kommer att fördelas till befintliga aktieägare som anmält teckning utan företräde, totalt 410 123 aktier samt till emissionsgarant med 5 155 768 aktier. Emissionsgaranten har inte erhållit någon ersättning utan bolaget har garanterat tilldelning och styrelsen har därför beslutat om en riktad emission, på samma villkor, om 2 844 232 aktier.

Garantikonsortiet om 1,5 Mkr som tillkom under pågående emissionsperiod, arrangerat av G&W Kapitalförvaltning AB, erhåller därmed ingen tilldelning i emissionen.

Den nu genomförda företrädesemissionen tillsammans med den riktade emissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 1 343 368,80 kr som därefter uppgår till 3 388 798,56 kr. Antalet aktier uppgår till 61 479 979 aktier. Genom nyemissionerna tillförs bolaget ca 6,7 MSEK före emissionskostnader.

 

BIOLIGHT AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information se Biolights hemsida: www.biolight.se eller kontakta

Pär Olausson Lidö, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0702-15 01 11, E-post: par.olausson@biolight.se

 

Biolight AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider och  minskar behandlingskostnader. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden, som behandling av svårläkta sår och skador inom hästsporten. Biolightaktien är noterad på Nordic MTF (Nordic Growth Market AB).

Company information

Latest news

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. « Previous