Archelon Mineral AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007

(NGM:ARCH MTFB)

· Guldmineralisering i Bengtsfors kommun påvisad.

· Prospektering efter koppar i Värmland inleds.

· Järnmalmsprojekt i Bergslagen utvärderas.

· Nya undersökningstillstånd på Balkan bäddar för avknoppning.

· Aktieinnehav i råvarubolag med möjlighet till god värdeutveckling.

· Koncernens resultat -3 437 Tkr (-706 Tkr).

Archelon har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. Alternativt kan bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och bolaget gynnsamt sätt.

RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER

Koncernens resultat för perioden januari till september 2007 uppgick före skatt till minus 3 437 Tkr (-706 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del orsakat av prospekterings-kostnader i Sverige, Serbien och Makedonien. Resultatet för det tredje kvartalet var minus 1 039 Tkr (-485 Tkr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Verksamheten

Archelon bedriver prospekteringsverksamhet i Sverige och på Balkan. Per sista september 2007 fanns 21 registrerade undersökningstillstånd i Sverige med en sammanlagd areal om 6 681 hektar. Den svenska portföljen omfattar guld, silver, koppar, molybden, järn och diamant. Prospektering sker bland annat i samarbete med IGE Nordic AB inom undersökningstillstånden Solvik nr 1–5 i Bengtsfors kommun i norra Dalsland.

Vänern-Mjösa Goldbelt

Genom Värmland sträcker sig som en båge från Vänern väster om Karlstad i nordvästlig riktning mot sydändan av sjön Mjösa i Norge den så kallade Stora Mylonitzonen som är resterna av en urtida kollision mellan två plattor i jordskorpan. Väster om denna zon finns ett stort antal uppslag av guldförande sulfidmineraliseringar varav några varit föremål för brytning. Dalformationen, med mäktiga sedimentära avlagringar innehållande bland annat stora förekomster av koppar med inslag av silver och guld utgör i vissa avsnitt en del av Vänern-Mjösa Goldbelt.

Solvik-projektet

Archelon innehar ett antal undersökningstillstånd avseende ädelmetaller och basmetallen koppar inom detta område. Tillstånden omfattar bland annat området Solvik i Bengtsfors kommun i norra Dalsland. Solvik är föremål för prospektering inom ramen för ett samarbete med IGE Nordic AB som genom avtal delar undersökningstillstånden Solvik 1–5 med Archelon på 50/50-basis.

Analyser från de tre kärnborrhål som under perioden genomförts omfattande totalt 737 meter visar en mineraliserad zon på mellan 20 och 50 meters mäktighet. Ingående halter av guld, silver och koppar är varierande. Vissa partier på över 5 meters bredd har visat snitthalter på 3,9 gram guld per ton, inklusive låga halter av koppar och silver. I splittrade mineraliserade zoner har påvisats halter i snävare intervall på upp till 2,4 gram guld per ton med 2,99 procent koppar och 102 gram silver per ton. Mineraliseringen är påträffad i kvartsiter tillhörande Dalformationen. Det fortsatta kärnborrningsprogrammet kommer att initialt omfatta ytterligare minst 1 000 meter. Därefter förväntas det tekniska underlaget kunna indikera en betydande guldmineralisering innehållande goda halter av koppar och silver.

Gunnarskogslinjen

I västra Värmland, i höjd med Gunnarskog i Arvika kommun, finns ett sulfidmineraliserat bälte med kopparkis och bornit med inslag av guld i en öst-västlig orientering. Inom denna så kallade Gunnarskogslinjen, som har en utsträckning på ca 15 km och en bredd på en till två kilometer, finns ett stort antal malmanledningar som tidigare innehafts och brutits av Boliden. I Archelons undersökningstillstånd Bortan nr 1 och Kyrkskogen nr 1 i Gunnarskogslinjen finns ett antal nedlagda gruvor inom en bred zon med guldförande kopparmineraliseringar. De områden inom Gunnarskogslinjen som varit föremål för brytning har påvisat relativt rika men i tonnage begränsade kopparmalmer. Den kopparmineraliserade zonen är totalt sätt låghaltig men har en stor mäktighet och Archelons undersökningsarbete syftar till att påvisa en fyndighet omfattande en volym om minst 50 miljoner ton.

Järnmalm i Bergslagen

Archelons undersökningstillstånd för järn omfattar kända gruvor som brutits från historisk tid fram till 1970-talet. Malmfälten där det tidigare bedrivits gruvverksamhet är Finnmossen i Filipstads kommun, Blötberget i Ludvika kommun och Idkerberget i Borlänge kommun. Bolaget innehar fem undersökningstillstånd för järnmalm på sammanlagt 938 hektar. Det samlade tonnaget bedöms överskrida 35 miljoner ton, bestående av magnetit- och hematitmalm.

I samarbete med Kopparberg Mineral AB och IGE Nordic AB pågår en förstudie för att beskriva tekniska förutsättningar och ekonomisk potential. På konsultbasis gör Raw Materials Group i Stockholm en inventering och sammanställning av bolagens undersökningstillstånd om totalt elva olika järnförekomster i Bergslagen. Inom ramen för studien skall även potentiella köpare av producerad styckemalm eller slig identifieras. Förutsatt förstudiens positiva utfall kan ett separat bolag bildas för att exploatera dessa tillgångar.

Verksamhet i Serbien och Makedonien

Archelons helägda dotterbolag i Serbien, Archelon d.o.o, beviljades i oktober 2007 två nya undersökningstillstånd avseende koppar och antimon med innehåll av bly, zink, guld och silver. Tillstånden omfattar sammanlagt 12 800 hektar, motsvarande 128 kvadratkilometer. Archelon kommer att uppgradera mineraliseringarna genom ett arbetsprogram som påbörjas innevarande år och vars första fas beräknas vara klar under 2008.

Tillståndet benämnt Trbušnica ligger ca 5 mil söder om huvudstaden Belgrad. Undersökningsarealen omfattar 38 kvadratkilometer (3 800 hektar). Tidigare undersökningar har genom bland annat borrning identifierat flera antimon-mineraliseringar med inslag av bly, zink, guld och silver.

Det andra området, benämnt Povlen, ligger ca 8 mil sydväst om Belgrad. Arealen omfattar 90 kvadratkilometer (9 000 hektar). Här finns ett flertal redan påvisade kopparmineraliseringar vilka även innehåller bland annat guld och silver.

Sedan tidigare finns ett undersökningstillstånd om 37 kvadratkilometer (3 700 hektar) för tennmineralet kassiterit, beläget strax öster om Trbušnica. Årets prospekteringsarbete visar att mängden kassiterit i alluviala avlagringar ligger 30 procent högre än vad som framkommit av de undersökningar som gjordes i området på 1970-talet. I nästa steg planeras ett större uttag av material som skall ligga till grund för en malmberäkning.

Archelons helägda dotterbolag i Makedonien, Archelon Makedonija d.o.o.e.l, har under rapportperioden lämnat in en ansökan om undersökningstillstånd för bly och zink i landets nordöstra del, nära den bulgariska gränsen. Inom området har det tidigare genomförts ett visst prospekteringsarbete. Analysresultat från kärnborrhål påvisar närvaron av en bly-zink mineralisering med inslag av koppar, guld och silver. Befintliga borrhål indikerar ett tonnage på ca 3 miljoner ton. Mineraliseringen är inte avgränsad och kan därför vara avsevärt större.

I mineraliseringens omedelbara närhet finns ett anrikningsverk där det tidigare anrikats en snarlik malm. Efter rapportperiodens utgång har ytterligare två ansökningar om undersökningstillstånd lämnats till gruvministeriet.

Återvinning av metallhaltiga råvaruresurser

Archelon äger en skogsfastighet, Lindveden 12:7, om ca 4 hektar i Trollhättans kommun. På fastigheten finns en deponi bestående av bland annat en restprodukt i form av kalkslagg innehållande ferrokrom från AB Ferrolegeringars verksamhet under 1950- och 60-talet. Slaggen bedöms hålla en genomsnittlig halt om minst 5 procent ferrokrom. Den totala mängden kalkslagg som deponerats på fastigheten uppskattas till minst 100 000 ton vilket skulle ge ett innehåll av ferrokrom på minst 5 000 ton. Världsmarknadspriset på ferrokrom av samma typ som i Lindveden har i takt med den positiva prisutvecklingen på de flesta metaller stigit till runt 10 kr per kilo.

Aktieförvärv i råvarubolag

Kilsta Metall AB

Under våren 2007 fullföljde Archelon investeringen i Kilsta Metall AB. Den skedde i två steg, dels genom en till Archelon riktad emission mot 2 Mkr kr i kontant betalning och dels genom Archelons förvärv av existerande aktier från Kilsta Metalls huvudägare i utbyte mot 833 333 stycken nyemitterade Archelon-aktier. Archelon förvärvade ursprungligen 15 procent av aktiekapitalet i Kilsta Metall. Bolaget har senare genomfört en nyemission mot ett kapitaltillskott på 4 Mkr, varefter Archelons innehav uppgår till ca 13,5 procent.

Under perioden har det genomförts en så kallad ägarspridning i Kilsta Metall då aktieägarna i Archelon Mineral från Kilsta Metalls huvudägare vederlagsfritt erhöll aktier i Kilsta Metall, nu motsvarande ca 6,3 procent av aktiestocken.

Kilsta Metall är ett relativt nystartat företag med verksamhet att återvinna och fragmentera aluminium. Verksamheten inleddes under fjärde kvartalet 2006 och visar sedan start en allt mer ökande försäljning och därtill kopplad resultatutveckling. Styrelsen i Kilsta Metall förväntas innevarande månad fatta beslut om listning av bolagets aktier på en handelsplats för aktiehandel, vilket beräknas ske första halvåret 2008.

Trollhättan Mineral AB

Archelon har under perioden förvärvat 25 procent av aktierna i Trollhättan Mineral AB, TMAB. Förvärvet skedde mot 2 Mkr i kontant betalning samt utgivandet av 1 458 333 nyemitterade Archelon-aktier riktade till TMAB:s huvudägare. Trollhättan Mineral AB är moderbolag i en koncern med fyra dotterbolag. TMAB, som tidigare var helägare till bolagen Vargön Brikett AB, Allmix AB och Älvfrakt AB förvärvade vid årsskiftet 2006/2007 89 procent av Millfill AB från Cementa AB. Millfill består huvudsakligen av en kvarnanläggning för malning av olika former av mineral och bindemedel. Verksamheterna i Vargön Brikett och Allmix är till viss del integrerade i Millfill så till vida att en del av Millfills produkter vidareutvecklas och förädlas i Vargön Brikett och Allmix.

En anledning till förvärvet av aktierna i Trollhättan Mineral var att Archelon därmed får tillgång till TMAB:s industriella kunnande och maskinella utrustning. Detta förväntas komma till nytta i Archelons projekt ”Lindveden”.

I samband med Archelons förvärv av TMAB-aktierna förband sig TMAB:s huvudägare att vederlagsfritt överlåta 10 procent av aktiestocken till Archelons aktieägare. Detta förväntas ske under första halvåret 2008 i samband med att Trollhättan Mineral då söker notering eller listning på marknadsplats för aktiehandel.

Amur Gold

Det nybildade ryska bolaget Amur Gold innehar, efter ett auktionsförfarande, två koncessioner i Amur-regionen. Tillsammans täcker de en yta på ca 58 kvadratkilometer. Ett omfattande prospekteringsarbete har genomförts under sommaren och hösten 2007. Enligt bolagets egna beräkningar kan det inom koncessionerna finnas betydande guldmineraltillgångar.

Archelon har under perioden för ca 1,86 Mkr förvärvat 6,49 procent av aktierna i Amur Gold i samband med en nyemission. Enligt föreliggande plan skall Amur Gold under 2008 noteras eller listas.

Händelser som inträffat efter rapportperiodens utgång

Archelon har efter rapportperiodens slut beslutat bilda ett nytt helägt dotterbolag, Balkan Resources AB, dit ägandet av dotterbolagen i Serbien och Makedonien skall föras. Enligt föreliggande plan skall 2008 års prospekteringsarbete i Serbien och Makedonien finansieras genom det nybildade dotterbolaget. Balkan Resources kan under 2008 även komma att separat noteras eller listas.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Archelon har under perioden januari till september 2007 gjort investeringar uppgående till 8 609 Tkr i samband med förvärv av aktier i Kilsta Metall AB, Trollhättan Mineral AB och Amur Gold. Investeringar under det tredje kvartalet uppgick till 3 382 Tkr som slutlikvid i form av nyemitterade Archelon-aktier vid ovanstående aktieförvärv.

Kommentarer till räkenskaperna

Koncernens eget kapital per aktie uppgick till 0,49 kr. Resultatet per aktie var -0,11 kr. Likvida medel var vid periodens början 15 293 Tkr och uppgick vid periodens slut till 3 626 Tkr. Soliditeten uppgick till 95,1 procent.

Anställda

Medelantalet anställda uppgick per sista september 2007 till två personer på heltid. Archelon använder sig huvudsakligen av inhyrda konsulter i de olika projekten. Bolaget drar även fördel av externa krafter i projekt som drivs gemensamt med andra företag.

Aktien

Antalet registrerade aktier i Archelon uppgick per 2007-09-30 till 333 334 stycken serie A och 31 385 493 stycken serie B, totalt antal aktier 31 718 827 stycken. Genomsnittligt antal aktier var 30 191 050 stycken. Aktiens kvotvärde är 0,04 kr.

Archelons B-aktie handlas på Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s handelssystem Tellus under avdelningen Nordic MTF. Kursinformationen distribueras i realtid till ledande finansiella aktörer, vilket gör aktuell kursinformation lätt åtkomlig. Kortnamn för Archelon på aktielistan är Arch MTFB. En handelspost uppgår för närvarande till 2 000 aktier. Aktiekursen och orderdjupet kan följas på bland annat Thenberg & Kindes hemsida www.thenberg.se eller Nordic MTF:s webbplats under fliken Nordic MTF/kurser på www.ngm.se.

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget har vid upprättandet av denna bokslutskommuniké tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutsrapport för 2007 lämnas torsdagen den 28 februari 2008.

Göteborg den 15 september 2007

Styrelsen för Archelon Mineral AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB

Telefon: 031-13 11 90, 0706-23 73 90

E-post: tore.hallberg@archelon.se

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Bolagsinformation

Archelon Mineral AB

Senaste nyheterna

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. « Föregående