Petrosibir AB: Heliumstudier bekräftar förekomsten av olja på Ayskyblocket

(SHEL B)

Shelton Petroleum har nyligen genomfört en heliumstudie som täcker tjugo kvadratkilometer av två av bolagets angränsande ryska licensblock, Rustamovskoye och Aysky. Studierna har gett två viktiga resultat. De bekräftar förekomsten av olja och gas på Aysky och ger ytterligare stöd för att strukturen på Rustamovskoye, där Shelton Petroleum för närvarande producerar olja, fortsätter in i det angränsande Ayskyblocket.

Under andra kvartalet 2011 färdigställde Shelton Petroleum ett framgångsrikt sextiofem kilometers seismiskt program på Aysky i Basjkirien i Ryssland. En oberoende bearbetning och tolkning av den seismiska datan identifierade tre möjliga strukturer med en betydande potential på över tjugo miljoner fat olja. I syfte att bekräfta den seismiska tolkningen och öka den tekniska informationen avseende sannolikheten att den oljeproducerande strukturen på Rustamovskoye sträcker sig in i Aysky, har bolaget nyligen färdigställt en heliumstudie med positiva resultat.

- Vi är mycket nöjda med resultaten från heliumstudierna. Vi har nu ytterligare bevis för att den producerande sandstensformationen på Rustamovskoye sträcker sig in i Aysky. Med denna kostnadseffektiva undersökningsteknik kan vi minska och koncentrera det framtida seismiska arbetet och samtidigt bättre fastställa de optimala borrplatserna i det stundande borrprogrammet, säger Shelton Petroleums vd Robert Karlsson.

Studien gjordes som ett så kallat blindtest där entreprenören före genomförandet av studien inte fick tillgång till data från tidigare seismiska undersökningar eller borrningar. Efter att heliummätningarna sammanställts, jämfördes de och integrerades med bolagets geologiska modell varvid kartor med möjlig olje- och gasnärvaro togs fram. Heliumstudier är ett kraftfullt och kostnadseffektivt komplement till traditionella prospekteringsmetoder eftersom de, tillsammans med seismik, kan fastställa närvaron av kolväten och medger en optimal placering av borrplatser. För närvarande förbereder Shelton Petroleum ytterligare heliumstudier på Suyanovskoyeblocket. Om dessa är framgångsrika kommer bolaget framöver att kunna minska de planerade investeringarna i seismik.

 

Fakta om heliumstudier

Bolaget Actual Geology International har utfört mer än femtio kommersiellt framgångsrika projekt åt ledande olje- och gasföretag såsom Gazprom, Lukoil och Rosneft. Teknologin kan identifiera aktiva oljesystem genom att mäta helium som emanerar från djupa lager i jorden mot markytan. Helium är tio gånger mer lösligt i oljekällor, och 150 gånger mer lösligt i naturgaskällor än i vattenskikt. Onormalt höga koncentrationer av heliumgas i underjordisk luft indikerar därför närvaro av olja och gas i underliggande formationer. Provtagningsutrustning används ute på fältet för att mäta heliumkoncentrationer i ett nät av ytliga borrhål mindre än en och en halv meter djupa. Resultaten från studierna kan reducera och fokusera seismiskt arbete på ännu ej undersökta områden och ge en karta med ”sweet spots” för optimala olje- och gasborrningar i kända seismiska strukturer.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, tel +46 709 565 141 robert.karlsson@sheltonpetroleum.com www.sheltonpetroleum.com

 

Fakta om Shelton Petroleum Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland samt utvalda resursrika områden i Ukraina. Bolaget äger tre licenser i Volga-Ural-regionen och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoyefältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Shelton Petroleum strävar efter att skapa ett vertikalt integrerat bolag i olje- och gasindustrin och i detta syfte äger bolaget en minoritetspost i Baltic Oil Terminals PLC, ett publikt bolag listat på AIM med terminal- och omlastningsverksamhet i Kaliningrad vid Östersjöns kust. Shelton Petroleums aktie handlas på NGM-börsen under namnet SHEL B. Bolaget har ansökt om notering på NASDAQ OMX Nordic Main Market.